Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Rabat -30/40% na drugą sztukę

Regulamin Akcji Promocyjnej „-30% rabatu na drugą tańszą koszulę, sukienkę, spodnie, sweter a dla posiadaczek kart Moodo Club -40%”

I. Organizator Akcji Promocyjnej Organizatorem akcji Promocyjnej (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) „-30% rabatu na drugą tańszą koszulę, sukienkę, spodnie, sweter a dla posiadaczek kart Moodo Club -40% (tylko w salonach Moodo)” jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418b, posiadająca NIP 585-14-58-859, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Uczestnicy Akcji Promocyjnej Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każdy klient, który w okresie jej trwania dokona - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zakupu towarów Organizatora w sklepie Moodo

III. Informacje Ogólne o Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna trwa w okresie 08.02-14.02.2019

2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Do ustalenia praw uczestników Akcji Promocyjnej zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

IV. Zasady i warunki obowiązywania promocji

1. Akcja Promocyjna polega na sprzedaży towarów z grup tj. koszule, sukienki, spodnie, swetry– zarówno przecenionych jak i nieprzecenionych z 30% upustem liczonym od ceny określonej na metce dla Klientek nie posiadających karty Moodo Club oraz 40% upustem liczonym od ceny określonej na metce dla Klientek posiadających kartę Moodo Club.

2. Akcja Promocyjna dotyczy produktów z grup towarowych: koszule, sukienki spodnie, swetry (l-ko, z-ko, l-su, z-su, l-sw, z-sw, l-sp, z-sp) i obowiązuje w sklepach stacjonarnych oraz e-sklepie, nie łączy się z innymi promocjami.

3. Możliwa jest wymiana towaru w terminie 14 dni od daty zakupu, przy założeniu że po zakończeniu promocji Klientka jest zobowiązana dopłacić różnicę brakującej kwoty do pełnowartościowego towaru po promocji.

4. Akcja Promocyjna nie wpływa na zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów lub z tytułu gwarancji ich jakości. 5. Wszelkie skargi i wnioski związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej jej uczestnik może składać na piśmie Organizatorowi.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Wszelkie spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane według wyboru uczestnika Akcji Promocyjnej przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku lub sąd miejsca sprzedaży towarów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. W promocji biorą udział sklepy stacjonarne oraz sklep on-line; promocja nie obowiązuje w sklepach outletowych.

pixel