Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

REGULAMIN NEWSLETTER

Regulamin usługi „Newsletter MOODO”

 

§1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. MOODO – Moodo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001107493, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859;

2. Regulamin – niniejszy regulamin;

3. Usługa „Newsletter MOODO” – usługa polegająca na automatycznym otrzymywaniu informacji, związanych z naszymi nowymi produktami, promocjami, wyprzedażami oraz kodami rabatowymi bezpośrednio na telekomunikacyjne urządzenia końcowe w formie maila i/lub SMS.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest MOODO z siedzibą w Gdańsku,

2. Korzystanie z usługi „Newsletter MOODO” jest dobrowolne i bezterminowe.

3. Osoba zamawiająca usługę „Newsletter MOODO” wyraża zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie.

4. Usługę można zamówić:

a. poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym usługi „Newsletter MOODO” na stronie MOODO oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter MOODO” oraz Polityki prywatności.

b. podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym MOODO poprzez zaznaczenie okienka „Zamawiam darmową usługę Newsletter MOODO” oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter MOODO” oraz Polityki prywatności.

c. podczas rejestracji w programie moodo club poprzez zaznaczenie okienka „Zamawiam darmową usługę Newsletter MOODO” oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter MOODO” oraz Polityki prywatności.

5. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i obowiązuje na wszystkie produkty w e-sklepie Moodo. Pojedyncze produkty mogą być wyłączone z promocji. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

 

§3. Dane osobowe

1. Zamawiający, usługę „Newsletter MOODO”, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych osobowych MOODO oraz ich przetwarzanie w celu realizacji zamówionej usługi „Newsletter MOODO”.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówionej usługi „Newsletter MOODO”.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych MOODO i są przekazywane tylko podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter MOODO”.

3. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter MOODO”, chyba że obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.

4. Zamawiający usługę „Newsletter MOODO” ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. MOODO zapewnia każdemu użytkownikowi prawo indywidualnej kontroli przetwarzania jej danych osobowych.

5. Osoba, która przy zamawianiu usługi „Newsletter MOODO” podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec MOODO w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec MOODO.

 

§4. Rezygnacja z usługi

1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi „Newsletter MOODO”  i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

2. Aby zrezygnować z usługi „Newsletter MOODO” należy:

a. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;

b. wysłać e-mail na adres sklep@moodo.pl z tytułem „REZYGNACJA Z NEWSLETTERA” , z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować.

 

§5. Postanowienia końcowe

1. MOODO ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści regulaminu newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez MOODO działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.

2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3. MOODO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej MOODO. W takim przypadku MOODO prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz reklamacje dotyczące usługi „Newsletter MOODO” prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@moodo.pl będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

pixel