Regulamin Moodo Club

REGULAMIN PROGRAMU MOODO CLUB


§ 1. Definicje.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. MOODO – Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422634, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859;
2. Program – program lojalnościowy organizowany przez MOODO pod nazwą Moodo Club;
3. Regulamin – niniejszy regulamin;
4. Sklepy/Sklep – sklepy stacjonarne pod marką „MOODO URBAN FASHION MODE” znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i biorące udział w Programie;
5. Członek – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie i stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Członkiem nie może być pracownik MOODO lub inna osoba współpracująca z MOODO na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej oraz osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie (umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna) w którymkolwiek ze Sklepów;
6. Punkty – punkty przyznawane Członkowi przez MOODO i gromadzone przez niego na Koncie na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniające Członka do pomniejszenia ceny określonego towaru o równowartość sumy zebranych Punktów. Wykorzystanie Punktów przez Członka odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Konto – indywidualne konto Członka utworzone przez MOODO po przystąpieniu przez Członka do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zawierające informację o liczbie zgormadzonych przez Członka Punktów;
8. Karta – karta przypisana do danego Konta, potwierdzająca uczestniczenie przez Członka w Programie. Karta nie potwierdza tożsamości Członka. Karta upoważnia do gromadzenia i wykorzystywania przez Członka Punktów oraz korzystania przez Członka z korzyści związanych z uczestnictwem w Programie, w tym z rabatów; 9. Formularz – formularz aktywacyjny na stronie mclub@moodo.pl, wypełniany przez Członka.


§ 2. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Programu jest MOODO.
2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Programie biorą udział sklepy pod marką MOODO URBAN FASHION MODE wskazane przez MOODO. Lista Sklepów znajduje się na stronie www.moodo.pl/strefa Moodo/salony.
4. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Podanie przez klienta danych osobowych celem przystąpienia do Programu jest dobrowolne.
6. Członek, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla realizacji celów Programu poprzez świadome wpisanie ich w odpowiednie pola Formularza oraz akceptuje przetwarzanie swoich danych w celu przekazania informacji handlowych bezpośrednio na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (komputer, tablet, telefon) poprzez podanie swojego maila w odpowiednim polu. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówionego Programu.
7. Członek przystępując do programu ma możliwość wyrażenia zgody na:
a. przetwarzanie numeru telefonu w celu informacyjnym;
b. przetwarzanie daty urodzin w celu przekazania prezentu niespodzianki w dniu urodzin Członka;
c. na używanie końcowych urządzeń komunikacyjnych takich jak komputer, tablet, telefon dla celu marketingu bezpośredniego.
d. przetwarzanie danych w celu przesłania Newslettera na wskazane telekomunikacyjne urządzenia końcowe (komputer, tablet, telefon).
Podanie danych osobowych dla powyższych celów jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest MOODO. Jego pełna nazwa i adres siedziby zostały podane w § 1 Regulaminu.
9. Członek ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności do ich przeglądania, poprawiania oraz zmieniania. Uczestnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych. Prawo poprawienia lub zmiany danych jak również żądania usunięcia danych ze zbioru może być wykonywane poprzez skierowanie do MOODO pisemnego wniosku na adres jego siedziby lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mclub@moodo.pl
10. W przypadku podania w Formularzu daty urodzenia Członek otrzyma specjalny rabat urodzinowy na jednorazowe zakupy w wysokości 10% od ceny obowiązującej w chwili jego nabycia. Rabat będzie udzielany na 2 dni przed datą urodzin wskazaną w Formularzu. Członek będzie mógł wykorzystać rabat urodzinowy w ciągu 5 dni od jego udzielenia.
11. Program umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszymi nowymi produktami, promocjami, wyprzedażami oraz kodami rabatowymi
12. Członkowie będą uprawnieni do uczestniczenia specjalnych akcjach promocyjnych organizowanych dla uczestników Programu.


§ 3. Przystąpienie do Programu oraz członkostwo.
1. Po dokonaniu, w którymkolwiek ze Sklepów, zakupów za kwotę co najmniej 9,99 złotych klient może wyrazić chęć przystąpienia do Programu. Przed przystąpieniem do Programu klient winien zapoznać się z Regulaminem.
2. Klienci biorący udział w dotychczasowym programie lojalnościowym przystępują do Programu i biorą w nim udział na zasadach określonych w Regulaminie z pominięciem ustępu 1. Taki klient korzysta z dotychczasowego Konta, które zostanie przystosowane do realizacji Programu. Zachowują ważność dotychczas wydane Karty. Klienci biorący udział w dotychczasowym programie lojalnościowym nie zachowują uprawnień nabytych na jego podstawie.
3. Przystąpienie do Programu następuje po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu przez klienta Formularza na stronie www. Formularz winien być podpisany własnoręcznie przez klienta. Podpis winien być czytelny. W Formularzu konieczne jest podanie aktualnego prawidłowego adresu mailowego oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Programu.
4. Członek zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych osobowych oraz numeru telefonu komórkowego lub adresu mailowego poprzez powiadomienie MOODO drogą elektroniczna poprzez maila: mclub@moodo.pl lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B. MOODO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek niezgłoszenia mu przez Członka zmiany danych, o których mowa w zdaniu pierwszym lub wskutek podania przez Członka nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
5. Uczestniczyć w Programie może jedynie Członek.
6. MOODO zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Członkiem przez upoważnione osoby celem przeprowadzenia ankiety, udzielenia informacji na temat udziału w Programie lub uzupełnienie danych Członka.
7. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Członka spełnienia warunków określonych w § 1 pkt 5, 6), prawidłowości i prawdziwości danych zawartych w Formularzu oraz ze złożeniem następującego oświadczenia: że Zapoznał się i akceptuje regulamin programu MOODO CLUB oraz polityke prywatności MOODO.
8. Członek może posiadać tylko jedno Konto. Zabronione jest udostępnianie innym osobom Konta lub Karty, jak również przenoszenie na inne osoby praw wynikających z udziału w Programie, w tym zgormadzonych na Koncie Punktów.
9. Członek w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Programie oraz żądać usunięcia Konta oraz swoich danych osobowych ze zbioru danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: mclub@moodo.pl zatytułowaną: rezygnacja w uczestnictwa Moodo Club nr karty (numer karty) lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B podając w treści listu „rezygnację w uczestnictwa Moodo Club nr karty (numer karty) „.
10. Członek w każdej chwili może zrezygnować z usługi Newsletter. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: mclub@moodo.pl zatytułowaną: rezygnacja z Newslettera lub wcisnąć przycisk „rezygnuję z Newslettera” znajdującego się na końcu każdego maila Newsletter lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B wpisując w treści adres mailowy na który jest wysyłany Newsletter oraz jakie działanie mamy podjąć.
11. MOODO może usunąć Konto każdemu Członkowi w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprzestrzegania lub naruszania Regulaminu, niedokonywanie zakupów w Sklepie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, naruszania dóbr osobistych MOODO lub godzenia w inny sposób w interesy MOODO. Usunięcie Konta z przyczyn określonych w zdaniu pierwszym może skutkować uniemożliwieniem przystąpienia do Programu w przyszłości.
12. Rezygnacja przez Członka z udziału w Programie lub usunięcie Konta przez MOODO skutkuje utratą zgormadzonych na Koncie Punktów.
13. Członek zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia MOODO utraty Karty na adres: mclub@moodo.pl. Zgłoszenie utraty Karty może nastąpić także w Sklepie. Po zgłoszeniu przez Członka utraty Karty, dotychczasowa karta zostaje blokowana i uczestnik dostaje nową kartę. W takiej sytuacji niemożliwe jest korzystanie z dotychczasowej karty.
14. MOODO nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą przez inną osobę z przyczyn leżących po stronie Członka, w tym w przypadku utracenia Kraty przez Członka i niezgłoszenia utraty Karty w sposób określony w ust. 11.

15. W przypadku utraty karty lub jej zgubienia – niemożliwe jest skorzystanie z dotychczasowej – co skutkuje również utratą punktów.


§ 4. Zbieranie i wykorzystywanie Punktów.
1. Punkty są przyznawane Członkowi przez MOODO i gromadzone na jego koncie po każdorazowym nabyciu przez niego towaru w Sklepie odpowiednio:
1) za kwotę w przedziale od 1 zł do 19,99 zł – 1 punkt,
2) za kwotę w przedziale od 20 zł do 39,99 zł – 2 punkty,
3) za kwotę w przedziale od 40 zł do 59,99 zł – 3 punkty,
4) za kwotę w przedziale od 60 zł do 79,99 zł – 4 punkty,
5) za kwotę w przedziale od 80 zł do 99,99 zł – 5 punktów,
6) za kwotę w przedziale od 100 zł do 119,99 zł – 6 punktów,
7) za kwotę w przedziale od 120 zł do 139,99 zł – 7 punktów,
8) za kwotę w przedziale od 140 zł do 159,99 zł – 8 punktów,
9) za kwotę w przedziale od 160 zł do 179,99 zł – 9 punktów,
10) za kwotę w przedziale od 180 zł do 199,99 zł – 10 punktów,
11) za kwotę w przedziale od 200 zł do 219,99 zł – 11 punktów,
12) za kwotę w przedziale od 220 zł do 239,99 zł – 12 punktów,
13) za kwotę w przedziale od 240 zł do 259,99 zł – 13 punktów,
14) za kwotę w przedziale od 260 zł do 279,99 zł – 14 punktów,
15) za kwotę w przedziale od 280 zł do 299,99 zł – 15 punktów,
16) za kwotę w przedziale od 300 zł do 319,99 zł – 16 punktów,
17) za kwotę w przedziale od 320 zł do 339,99 zł – 17 punktów,
18) za kwotę w przedziale od 340 zł do 359,99 zł – 18 punktów,
19) za kwotę w przedziale od 360 zł do 379,99 zł – 19 punktów,
20) za kwotę w przedziale od 380 zł do 399,99 zł – 20 punktów,
21) za kwotę w przedziale od 400 zł do 419,99 zł – 21 punktów,
22) za kwotę w przedziale od 420 zł do 439,99 zł – 22 punkty,
23) za kwotę w przedziale od 440 zł do 459,99 zł – 23 punkty,
24) za kwotę w przedziale od 460 zł do 479,99 zł – 24 punkty,
25) za kwotę w przedziale od 480 zł do 499,99 zł – 25 punktów,
26) za kwotę w przedziale od 500 zł do 519,99 zł – 26 punktów,
27) za kwotę w przedziale od 520 zł do 539,99 zł – 27 punktów,
28) za kwotę w przedziale od 540 zł do 559,99 zł – 28 punktów,
29) za kwotę w przedziale od 560 zł do 579,99 zł – 29 punktów,
30) za kwotę w przedziale od 580 zł do 599,99 zł – 30 punktów,
31) za kwotę w przedziale od 600 zł do 619,99 zł – 31 punktów,
32) za kwotę w przedziale od 620 zł do 639,99 zł – 32 punkty,
33) za kwotę w przedziale od 640 zł do 659,99 zł – 33 punkty,
34) za kwotę w przedziale od 660 zł do 679,99 zł – 34 punkty,
35) za kwotę w przedziale od 680 zł do 699,99 zł – 35 punktów,
36) za kwotę w przedziale od 700 zł do 719,99 zł – 36 punktów,
37) za kwotę w przedziale od 720 zł do 739,99 zł – 37 punktów,
38) za kwotę w przedziale od 740 zł do 759,99 zł – 38 punktów,
39) za kwotę w przedziale od 760 zł do 779,99 zł – 39 punktów,
40) za kwotę w przedziale od 780 zł do 799,99 zł – 40 punktów,
41) za kwotę w przedziale od 800 zł do 819,99 zł – 41 punktów,
42) za kwotę w przedziale od 820 zł do 839,99 zł – 42 punkty,
43) za kwotę w przedziale od 840 zł do 859,99 zł – 43 punkty,
44) za kwotę w przedziale od 860 zł do 879,99 zł – 44 punkty,
45) za kwotę w przedziale od 880 zł do 899,99 zł – 45 punktów,
46) za kwotę w przedziale od 900 zł do 919,99 zł – 46 punktów,
47) za kwotę w przedziale od 920 zł do 939,99 zł – 47 punktów,
48) za kwotę w przedziale od 940 zł do 959,99 zł – 48 punktów,
49) za kwotę w przedziale od 960 zł do 979,99 zł – 49 punktów,
50) za kwotę 980 zł i powyżej tej kwoty – 50 punktów.
2. Punkty mogą być przyznane Członkowi przez MOODO także z innych przyczyn niż określone w ust. 1. O takim przyznaniu punktów MOODO poinformuje Członka. Jeżeli przyznanie punktów będzie miało nastąpić wskutek okazjonalnej akcji promocyjnej lub innych działań marketingowych – zasady ich przyznania zostaną uregulowane odrębnie. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu.
3. Zgromadzone Punkty mogą zostać wykorzystane na nabycie jakiegokolwiek towaru w Sklepach. Cena nabywanego przy wykorzystaniu zebranych Punktów zostanie pomniejszona o wartość wykorzystywanych punktów. Członek jest obowiązany zgłosić chęć wykorzystania Punktów przed nabyciem towaru. Przed wykorzystaniem Punktów Członek może zostać poproszony o udokumentowanie swojej tożsamości.
4. Każdy punkt ma wartość 1 złotego. Punkty mogą być wykorzystywane jedynie jako wielokrotność 10 punktów.
5. Członek może wykorzystać zgromadzone Punkty najwcześniej po 30 dniach od daty zarejestrowania Karty.
6. W przypadku niedokonywania przez Członka zakupów w Sklepie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy MOODO jest uprawniony do usunięcia z Konta zebranych punktów.
7. Zabrania się nabywania towaru przy wykorzystaniu Punktów celem jego dalszej odsprzedaży.
8. W przypadku zwrotu przez Członka towaru nabytego przy wykorzystaniu Punktów, MOODO przyzna Członkowi ilość punktów, jaką ten wykorzystał przy nabyciu zwróconego towaru.


§ 5. Reklamacje.
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania Reklamacji w przypadku świadczenia Usługi niezgodnie z Regulaminem.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres poczty elektronicznej: mclub@moodo.pl. zgonie z drukiem reklamacji przedstawionym na stronie https://moodo.pl/Reklamacje-cabout-pol-19.html
3. Reklamacja powinna określać przedmiot Reklamacji oraz okoliczności uzasadniające Reklamację.
4. MOODO niezwłocznie rozpatrzy Reklamację i nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, poinformuje Członka o uznaniu Reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia drogą elektroniczną na adres e-mail Członka.


§ 6. Postanowienia końcowe.
1. MOODO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przyczynami nie leżącymi po jego stronie, w szczególności za awarię serwera i programów obsługujących Program.
2. MOODO może w każdej chwili postanowić o zakończeniu Programu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tym związane.
3. MOODO może w każdej chwili zmienić zasady Programu, w tym zmienić treść Regulaminu.
4. MOODO zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji treści Regulaminu.
5. Aktualna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.moodo.pl oraz w każdym Sklepie. Przyjmuje się, że umieszczenie aktualnej treści regulaminu jest jednoznaczne z jej przekazaniem Członkom.
6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę MOODO.

7. Regulamin obowiązuje od 18.07.2016 roku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel