Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Regulamin Moodo Club

REGULAMIN PROGRAMU MOODO CLUB


§ 1. Definicje.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. MOODO – Moodo Urban Fashion Mode - Szyszko Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891544, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859;
2. Program – program lojalnościowy organizowany przez MOODO pod nazwą Moodo Club;
3. Regulamin – niniejszy regulamin;
4. Sklepy/Sklep – sklepy stacjonarne pod marką „MOODO URBAN FASHION MODE” znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i biorące udział w Programie;
5. Klubowiczka – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie i stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Klubowiczką nie może być pracownik MOODO lub inna osoba współpracująca z MOODO na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej oraz osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie (umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna) w którymkolwiek ze Sklepów;
6. Punkty – punkty przyznawane Klubowiczce przez MOODO i gromadzone przez niego na Koncie na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniające Klubowiczkę do pomniejszenia ceny określonego towaru o równowartość sumy zebranych Punktów. Wykorzystanie Punktów przez Klubowiczkę odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Konto – indywidualne konto Klubowiczki utworzone przez MOODO po przystąpieniu przez Klubowiczkę do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zawierające informację o liczbie zgormadzonych przez Klubowiczkę Punktów;
8. Karta – karta przypisana do danego Konta, potwierdzająca uczestniczenie przez Klubowiczkę w Programie. Karta nie potwierdza tożsamości Klubowiczki. Karta upoważnia do gromadzenia i wykorzystywania przez Klubowiczkę Punktów oraz korzystania przez Klubowiczkę z korzyści związanych z uczestnictwem w Programie, w tym z rabatów; 9. Formularz – formularz aktywacyjny na stronie mclub@moodo.pl, wypełniany przez Klubowiczkę.


§ 2. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Programu jest MOODO.
2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Programie biorą udział sklepy pod marką MOODO URBAN FASHION MODE wskazane przez MOODO. Lista Sklepów znajduje się na stronie www.moodo.pl/strefa Moodo/salony oraz outlety z wyłączeniem zakupów w sklepie internetowym.
4. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Podanie przez klientki danych osobowych celem przystąpienia do Programu jest dobrowolne.
6. Klubowiczka, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla realizacji celów Programu poprzez świadome wpisanie ich w odpowiednie pola Formularza oraz akceptuje przetwarzanie swoich danych w celu przekazania informacji handlowych bezpośrednio na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (komputer, tablet, telefon) poprzez podanie swojego maila w odpowiednim polu. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówionego Programu.
7. Klubowiczka przystępując do programu ma możliwość wyrażenia zgody na:
a. przetwarzanie numeru telefonu w celu informacyjnym;
b. przetwarzanie daty urodzin w celu przekazania prezentu niespodzianki w dniu urodzin Klubowiczki;
c. na używanie końcowych urządzeń komunikacyjnych takich jak komputer, tablet, telefon dla celu marketingu bezpośredniego.
d. przetwarzanie danych w celu przesłania Newslettera na wskazane telekomunikacyjne urządzenia końcowe (komputer, tablet, telefon).
Podanie danych osobowych dla powyższych celów jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest MOODO. Jego pełna nazwa i adres siedziby zostały podane w § 1 Regulaminu.
9. Klubowiczka ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności do ich przeglądania, poprawiania oraz zmieniania. Uczestnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych. Prawo poprawienia lub zmiany danych jak również żądania usunięcia danych ze zbioru może być wykonywane poprzez skierowanie do MOODO pisemnego wniosku na adres jego siedziby lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mclub@moodo.pl
10. W przypadku podania w Formularzu daty urodzenia Klubowiczka otrzyma specjalny rabat urodzinowy na jednorazowe zakupy w wysokości 20% od ceny obowiązującej w chwili jego nabycia. Rabat będzie udzielany na 2 dni przed datą urodzin wskazaną w Formularzu. Klubowiczka będzie mogła wykorzystać rabat urodzinowy w ciągu 5 dni od jego udzielenia.

Od ceny aktualnej na metce, rabat nie łączy się z innymi promocjami.


11. Program umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszymi nowymi produktami, promocjami, wyprzedażami oraz kodami rabatowymi
12. Klubowiczki będą uprawnione do uczestniczenia specjalnych akcjach promocyjnych organizowanych dla uczestników Programu.


§ 3. Przystąpienie do Programu oraz członkostwo.
1. Po dokonaniu, w jednym ze Sklepów, zakupów za kwotę co najmniej 9,99 złotych klientka może wyrazić chęć przystąpienia do Programu. Przed przystąpieniem do Programu klientka winna zapoznać się z Regulaminem.
2. Klientki biorące udział w dotychczasowym programie lojalnościowym przystępują do Programu i biorą w nim udział na zasadach określonych w Regulaminie z pominięciem ustępu 1. Taka klientka korzysta z dotychczasowego Konta, które zostanie przystosowane do realizacji Programu. Zachowują ważność dotychczas wydane Karty. Klientki biorące udział w dotychczasowym programie lojalnościowym nie zachowują uprawnień nabytych na jego podstawie.
3. Przystąpienie do Programu następuje po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu przez klientkę Formularza na stronie www. W Formularzu konieczne jest podanie aktualnego prawidłowego adresu mailowego oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Programu.
4. Klubowiczka zobowiązana jest do aktualizowania swoich danych osobowych oraz numeru telefonu komórkowego lub adresu mailowego poprzez powiadomienie MOODO drogą elektroniczna poprzez maila: mclub@moodo.pl lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B. MOODO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek niezgłoszenia mu przez Klubowiczkę zmiany danych, o których mowa w zdaniu pierwszym lub wskutek podania przez Klubowiczkę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
5. Uczestniczyć w Programie może jedynie Klubowiczka.
6. MOODO zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klubowiczką przez upoważnione osoby celem przeprowadzenia ankiety, udzielenia informacji na temat udziału w Programie lub uzupełnienie danych Klubowiczki.
7. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klubowiczkę spełnienia warunków określonych w § 1 pkt 5, 6), prawidłowości i prawdziwości danych zawartych w Formularzu oraz ze złożeniem następującego oświadczenia: że zapoznała się i akceptuje regulamin programu MOODO CLUB oraz polityke prywatności MOODO.
8. Klubowiczka może posiadać tylko jedno Konto. Zabronione jest udostępnianie innym osobom Konta lub Karty, jak również przenoszenie na inne osoby praw wynikających z udziału w Programie, w tym zgormadzonych na Koncie Punktów.
9. Klubowiczka w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Programie oraz żądać usunięcia Konta oraz swoich danych osobowych ze zbioru danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: mclub@moodo.pl zatytułowaną: rezygnacja w uczestnictwa Moodo Club nr karty (numer karty) lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B podając w treści listu „rezygnację w uczestnictwa Moodo Club nr karty (numer karty) „.
10. Klubowiczka w każdej chwili może zrezygnować z usługi Newsletter. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: mclub@moodo.pl zatytułowaną: rezygnacja z Newslettera lub wcisnąć przycisk „rezygnuję z Newslettera” znajdującego się na końcu każdego maila Newsletter lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B wpisując w treści adres mailowy na który jest wysyłany Newsletter oraz jakie działanie mamy podjąć.
11. MOODO może usunąć Konto każdemu Klubowiczce w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprzestrzegania lub naruszania Regulaminu, niedokonywanie zakupów w Sklepie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, naruszania dóbr osobistych MOODO lub godzenia w inny sposób w interesy MOODO. Usunięcie Konta z przyczyn określonych w zdaniu pierwszym może skutkować uniemożliwieniem przystąpienia do Programu w przyszłości.
12. Rezygnacja Klubowiczki z udziału w Programie lub usunięcie Konta przez MOODO skutkuje utratą zgormadzonych na Koncie Punktów.
13. Klubowiczka zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia MOODO utraty Karty na adres: mclub@moodo.pl. Zgłoszenie utraty Karty może nastąpić także w Sklepie. Po zgłoszeniu przez Klubowiczkę utraty Karty, dotychczasowa karta zostaje zablokowana i uczestnik dostaje nową kartę. W takiej sytuacji niemożliwe jest korzystanie z dotychczasowej karty.
14. MOODO nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą przez inną osobę z przyczyn leżących po stronie Klubowiczki, w tym w przypadku utracenia Kraty przez Klubowiczkę i niezgłoszenia utraty Karty w sposób określony w ust. 11.
15. W przypadku utraty karty lub jej zgubienia – niemożliwe jest skorzystanie z dotychczasowej – co skutkuje również utratą punktów.


§ 4. Zbieranie i wykorzystywanie Punktów.
1. Punkty są przyznawane Klubowiczce przez MOODO i gromadzone na jej koncie po każdorazowym nabyciu przez nią towaru w Sklepie. Za każde wydane 20 zł Klubowiczka otrzymuje 1 punkt. Próg minimalny zakupów to 9,99 zł. Za wydane 980,00 zł i powyżej tej kwoty Klubowiczka otrzymuje 50 punktów.
2. Punkty mogą być przyznane Klubowiczce przez MOODO także z innych przyczyn niż określone w ust. 1. np. wskutek okazjonalnej akcji promocyjnej lub innych działań marketingowych.
3.O takim przyznaniu punktów MOODO poinformuje Klubowiczkę. Jeżeli przyznanie punktów będzie miało nastąpić wskutek okazjonalnej akcji promocyjnej lub innych działań marketingowych – zasady ich przyznania zostaną uregulowane odrębnie. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu.
4. Zgromadzone Punkty mogą zostać wykorzystane na nabycie dowolnego towaru w Sklepach. Cena nabywanego przy wykorzystaniu zebranych Punktów towaru zostanie pomniejszona o wartość wykorzystywanych punktów. Klubowiczka jest obowiązana zgłosić chęć wykorzystania Punktów przed nabyciem towaru. Przed wykorzystaniem Punktów Klubowiczka może zostać poproszona o udokumentowanie swojej tożsamości.
5. Każdy punkt ma wartość 1 złotego. Punkty mogą być wykorzystywane jedynie jako wielokrotność 10 punktów.
6. Klubowiczka może wykorzystać zgromadzone Punkty najwcześniej po 30 dniach od daty zarejestrowania Karty.
7. W przypadku niedokonywania przez Klubowiczkę zakupów w Sklepie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy MOODO jest uprawniony do usunięcia z Konta zebranych punktów.
8. Zabrania się nabywania towaru przy wykorzystaniu Punktów celem jego dalszej odsprzedaży.
9. W przypadku zwrotu przez Klubowiczkę towaru nabytego przy wykorzystaniu Punktów, MOODO przyzna Klubowiczce ilość punktów, jaką ta wykorzystała przy nabyciu zwróconego towaru.


§ 5. Reklamacje.
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania Reklamacji w przypadku świadczenia Usługi niezgodnie z Regulaminem.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres poczty elektronicznej: mclub@moodo.pl. zgonie z drukiem reklamacji przedstawionym na stronie https://moodo.pl/Reklamacje-cabout-pol-19.html
3. Reklamacja powinna określać przedmiot Reklamacji oraz okoliczności uzasadniające Reklamację.
4. MOODO niezwłocznie rozpatrzy Reklamację i nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, poinformuje Klubowiczkę o uznaniu Reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia drogą elektroniczną na adres e-mail Klubowiczki.


§ 6. Postanowienia końcowe.
1. MOODO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przyczynami nie leżącymi po jego stronie, w szczególności za awarię serwera i programów obsługujących Program.
2. MOODO może w każdej chwili postanowić o zakończeniu Programu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tym związane.
3. MOODO może w każdej chwili zmienić zasady Programu, w tym zmienić treść Regulaminu.
4. MOODO zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji treści Regulaminu.
5. Aktualna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.moodo.pl oraz w każdym Sklepie. Przyjmuje się, że umieszczenie aktualnej treści regulaminu jest jednoznaczne z jej przekazaniem Klubowiczkom.
6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę MOODO.

7. Regulamin obowiązuje od 18.07.2016 roku.

pixel