Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Regulamin konkursu Pollena

REGULAMIN KONKURSU    

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Organizatorem (zwanym dalej: Organizator) konkursu  (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „konkursem”) jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 418 B, 80-125 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000422634, REGON: 221168240, NIP: 5851458859.

1.2 Konkurs trwać będzie w dniach od 11 -18 maja 2018 roku do godziny 23.59.

1.3 Udział w konkursie jest dobrowolny.

1.4 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Organizatora oraz firm powiązanych kapitałowo oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

1.5 W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia, bądź ograniczone w zdolności do czynności prawnych i przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.

1.6 Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz wydania nagród oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, jak również do publikowania tych danych na Facebooku: https://www.facebook.com/moodo.pl oraz https://www.instagram.com/moodopl/?hl=pl  

1.7 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikacje postów i zdjęć na jego profilu w serwisie Facebook.

1.8 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na pobranie przez aplikację ogólnodostępnych danych profilowych.

1.9 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich wyników w rankingu uczestników konkursu.

1.10 Po ukończeniu konkursu na tablicy uczestnika pojawi się automatyczna informacja, że uczestniczył on w konkursie.  

ZASADY KONKURSU  

2.1.        Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie zadania konkursowego, następującej treści:

FACEBOOK:   Polub profil POLLENA EWA  oraz profil MOODO i napisz, czego nie może zabraknąć w Twojej wiosennej szafie i kosmetyczce. Pracę w dowolnej formie (zdjęć, kolaży czy opisów) należy umieścić w komentarzu. 5 najlepszych prac nagrodzimy zestawami kosmetyków EVA DERMO od firmy POLLENA EWA oraz nagrodami niespodziankami od MOODO.    

INSTAGRAM:   Obserwuj profil POLLENA EWA  oraz profil MOODO i napisz, czego nie może zabraknąć w Twojej wiosennej szafie i kosmetyczce. Pracę w formie zdjęć czy kolaży należy umieścić pod #moodospringset 5 najlepszych prac nagrodzimy zestawami kosmetyków EVA DERMO od firmy POLLENA EWA oraz nagrodami niespodziankami od MOODO.  

2.2. W przypadku zgłoszenia się do konkursu – w zależności od wybranego serwisu – od uczestnika wymagane jest polubienie profili: a) w przypadku zgłoszenia poprzez serwis Facebook: https://www.facebook.com/moodopl/ oraz https://www.facebook.com/PollenaEwa/, b) w przypadku zgłoszenia poprzez serwis Instagram: https://www.instagram.com/moodopl/?hl=pl oraz https://www.instagram.com/pollenaewa/        

2.3. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz (z zastrzeżeniem, że udział uczestnika w konkursie na FB wyklucza udział w tym samym konkursie na IG i odwrotnie).

2.4 Uczestnik, zgłaszając daną pracę w konkursie (zdjęcie, kolaż lub opis), potwierdza, że ma do niej pełnię praw autorskich, zgłaszany twór jest wolny od wszelkich praw innych osób, jest całkowicie oryginalny i nie stanowi reprodukcji ani zapożyczenia (w całości lub części) z innego utworu już opublikowanego w innych miejscach lub zapewnia, że dysponuje wszelkimi prawami własności intelektualnej dotyczącymi odpowiedzi autorstwa innej osoby oraz otrzymał od jej autora wyraźną pisemną zgodę na jej wykorzystanie w tym celu. Ponadto uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunków osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciach i ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej należącego do osób trzecich    

NAGRODY

3.1 Łączna pula nagród obejmuje 10 zestawów kosmetyków EVA DERMO, każdy o składzie: Krem do rąk Krem – maska do stóp Intensywnie nawilżający balsam do ciała Krem do mycia ciała Termopeeling myjący do ciała    oraz 10 nagród niespodzianek od MOODO  

3.2. Organizator nagrodzi 5 najlepszych prac w serwisie Facebook oraz 5 najlepszych prac w serwisie Instagram. Każdy ze zwycięzców otrzyma zestaw kosmetyków EVA DERMO oraz nagrodę niespodziankę od MOODO.

3.3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

3.4. Prawo Zwycięzcy konkursu do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne.  

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEBIEGU KONKURSU  

4.1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu sprawować będzie Organizator.

4.2. Do zadań Organizatora będzie należało w szczególności: a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim zainteresowanym; b) sprawdzenie, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie; c) zabezpieczenie zgodności przebiegu wydawania nagród z regulaminem konkursu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności; d) podpisanie protokołów wydania nagród, zawierających dane zwycięzców.  

OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD  

5.1. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu11 -18 maja 2018 roku do godziny 23.59.

5.2. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/moodopl i https://www.instagram.com/moodopl/ nie później niż trzy dni robocze po zakończeniu konkursu.

5.3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook lub drogą email, w terminie do pięciu dni roboczych po zakończeniu konkursu.

5.4. Uczestnik konkursu, który nie prześle drogą emailową potwierdzenia na adres zwrotny facebook@moodo.pl, iż jest osobą pełnoletnią i przedstawi swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL lub – w przypadku niepełnoletności – zgody opiekuna na udział w konkursie, zostanie automatycznie z niego wykluczony. W takim przypadku nagroda będzie przyznana uczestnikowi konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu konkursowym (do wyczerpania puli). Imię i nazwisko z dowodu osobistego musi być zbieżne z danymi występującymi na koncie facebookowym oraz z numerem pesel widniejącym w dowodzie/oświadczeniu potwierdzającym tożsamość i pełnoletniość.

5.5. Wysyłka nagrody nastąpi w ciągu 21 dni od dnia weryfikacji zwycięzcy oraz wskazania adresu, pod który wysyłka zostanie wysłana. Pod jeden adres dostawy może być wysłana tylko 1 nagroda (najwyższe miejsce w rankingu).

5.6. Nie odebranie przekazanej nagrody w terminie określonym w regulaminie odbioru przesyłek pocztowych lub kurierskich, a w związku z tym zwrotne przesłanie ich do Organizatora oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.  

NADUŻYCIA  

6. 1. Wszelkie przypadki nadużyć konkursowych rozpatrywane będą indywidualnie, organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania karnych punktów z możliwością wykluczenia z konkursu kontom, co do których zaistnieje potwierdzone przypuszczenie nadużycia. Przykład nadużycia: używanie w konkursie wielu kont z tymi samymi danymi osobowymi lub pochodzących z tego samego adresu IP.  .  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

7.1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu lub jego rozstrzygnięcia mogą być zgłaszane do końca czerwca 2018 roku.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres: public-relations@moodo.pl

7.3. Powiadomienie o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji będzie przesłane osobie składającej reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma reklamacyjnego.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

8.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/moodopl

8.2. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w Regulaminie.

8.3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

8.4. Niniejszy regulamin – obok powszechnie obowiązujących przepisów prawnych – jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.

8.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

8.7. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 8.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.  

pixel