Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Wspaniałe lato z Moodo - regulamin konkursu

Regulamin konkursu "wSPAniałe lato z Moodo"

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. "wSPAniałe lato z Moodo" jest konkursem przeprowadzanym na terenie Polski. Wybór zwycięzcy każdej nagrody zostanie przeprowadzony spośród uczestników przez jury składające się z 3 pracowników Moodo Urban Fashion Mode Sp. Z o.o., Sp. K. Nagroda ta zostanie ufundowana przez Moodo Urban Fasahion Mode Sp. Z o.o., Sp. K.

2. Organizatorem " wSPAniałe lato z Moodo " (zwanym dalej „Konkursem”) na terenie Polski jest Moodo Urban Fashion Mode Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422643, NIP 585-14-58-859, REGON 221168240, zwana dalej "Organizatorem Konkursu ".

3. Dane teleinformatyczne Organizatora Konkursu: Tel. : +48/ 58 555 04 80 Internet: www.moodo.pl E-mail: facebook@moodo.pl

4. Fundatorem nagród spółka Moodo Urban Fashion Mode Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, jak również na stronie internetowej www.moodo.pl zwaną „stroną konkursową”.

 

§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu jak i Zwycięzcą Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna:

a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) która w okresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej dokona zgłoszenia konkursowego  w sposób wskazany w ust. 6 poniżej,

d) zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptuje go i będzie przestrzegać jego postanowień.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz podmioty od Organizatora Konkursu zależne lub z nim powiązane kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Konkurs będzie odbywał się od dnia 05.06.2019 począwszy od godziny 10:00 do dnia 23.06.2019 do godziny 23:59.

4. Konkurs będzie mieć miejsce na terenie Polski i przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na jego terytorium.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia konkursowego, poprzez Messengera Facebooka profilu Moodo – jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytania automatycznego asystenta (bota) Moodo zgodnie z instrukcją przez niego podaną.

6.1. Zapoznać się z Regulaminem i dokonać akceptacji jego postanowień poprzez wybranie odpowiedniego pola znajdującego się na ekranie konwersacji z botem Moodo. Dokonanie powyższej czynności równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na kontakt przez Organizatora Konkursu przy użyciu Messengera Facebooka do Uczestnika Konkursu, tj. w przypadku jego zwycięstwa w Konkursie wiadomości z prośbą o przesłanie danych osobowych niezbędnych do korespondencji, przekazania do urzędu skarbowego kwot podatku dochodowego od kwot wygranych przez Zwycięzców Konkursu oraz wydania im Nagród.

6.2. Zostawić komentarz #latozmoodo i odpowiedzieć na Pytanie Konkursowe („Co najbardziej lubisz nosić latem?”). Odpowiedź należy wysłać za pośrednictwem Messengera Facebooka. Czas trwania Konkursu wynosi 18 dni. Nagrody zostaną przyznane przez jury dla najbardziej kreatywnych i oryginalnych odpowiedzi.

6.3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie podczas trwania całego konkursu.

7. Uczestnik Konkursu oświadcza również, iż prawa autorskie do odpowiedzi na Pytania Konkursowe nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

8. Uczestnicy Konkursu oświadczają również, że odpowiedzi na Pytania Konkursowe w Konkursie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Organizatora Konkursu z obowiązku zaspokojenia roszczeń. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora Konkursu.

9. Organizator Konkursu zastrzega, że potwierdzenie przyjęcia pracy do Konkursu nastąpi po jej uprzedniej akceptacji przez osobę odpowiedzialną za weryfikację odpowiedzi na Pytania Konkursowe. Organizator Konkursu wskazuje, iż nie zostaną przyjęte do Konkursu odpowiedzi na Pytania Konkursowe, a ich autorzy (Uczestnicy Konkursu) zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie, jeżeli odpowiedzi na Pytania Konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, religijne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych marek lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora Konkursu lub stawiające go w niekorzystnym świetle. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

10. Organizator Konkursu uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych w Konkursie odpowiedzi na Pytania Konkursowe na profilu marki Moodo znajdującym się na platformie społecznościowej Facebook.

11. Organizator Konkursu uzyskuje prawo do prezentowania całości lub jakiejkolwiek części odpowiedzi na Pytania Konkursowe objętych zgłoszeniem w materiałach promujących Konkurs, materiałach związanych z Konkursem jak i w innych materiałach i w artykułach pokonkursowych.

12. W przypadku, jeżeli zgłoszona przez Uczestnika Konkursu praca do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w granicach dopuszczonych przez prawo Uczestnik Konkursu niniejszym udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji do pracy przesłanej Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej (zwanej dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych, ilościowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zgłoszeniu, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne); a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechnienia, w tym w sieciach informatycznych i wszelkiego wykorzystywania pracy konkursowej (w tym imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu), w szczególności do wszelkich celów marketingowych i reklamowych Organizatora Konkursu.

13. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

14. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

15. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia związane z Konkursem względem Serwisu Facebook.

 

§ 3. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Moodo spółka „Moodo Urban Fashion Mode” Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422643, NIP 585-14-58-859, REGON 221168240.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego na terenie Polski przez „Moodo Urban Fashion Mode” Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B: iod@moodo.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych na cele przeprowadzenia Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc prawnie uzasadniony interes administratorów danych osobowych.

5. Współadministratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym zgłoszenie przez uczestnika uczestnictwa w Konkursie, w tym wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i wydania ewentualnej Nagrody.

6. Administrator oraz podmiot reprezentujący Administratora w Polsce może przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu na następujących podstawach, w okresach oraz następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych - Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych - Zakres przetwarzanych danych

Organizacja i przeprowadzanie konkursu

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia RODO (Prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres maksymalny: adres email, imię i nazwisko, wiek.

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia RODO (Prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Zakres maksymalny: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Marketing usług i produktów Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres maksymalny: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania.

Marketing bezpośredni produktów i usług marki Moodo

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Dane przechowywane są do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres maksymalny: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania.

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych, wydanie nagrody. Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania.

7. W przypadku, gdy Uczestnik zgodzi się na zapisanie do newslettera, dane osobowe uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu również dla celów marketingowych. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych dla takich celów. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, dane uczestnika nie będą dalej przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Zgłoszenie sprzeciwu będzie również oznaczało cofnięcie zgody na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) na podany adres e-mail.

8. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako "EOG") jak i poza nim (do Państw Trzecich). Odpowiednie zabezpieczenia są zapewnione poprzez mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield), standardowe klauzule umowne przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą o której mowa w art.93 ust.2 Rozporządzenia RODO, standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjętych przez organ nadzorczy i innych wskazanych w art. 46 ust. 2 Rozporządzenia RODO)

9. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w regulaminie odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, firmy spedycyjne i/lub kurierskie, działań marketingowych i PR, wysyłki newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym regulaminem.

10. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa kierując żądanie do  „Moodo Urban Fashion Mode” Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B: pisemnie lub mailowo na adres: iod@moodo.pl.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa krajowego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Do realizacji Konkursu Organizator korzysta z usług i produktów spółki Facebook – portalu facebook.com. Dane, które uczestnik podaje w ramach Konkursu poprzez portal facebook.com lub Instagram są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (Irlandia). Facebook przetwarza dane osobowe uczestników konkursu niezależnie od Organizatora. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy uczestników o zapoznanie się z „Zasadami dotyczącymi danych”, które są dostępne na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej (dalej: „Komisja”), która będzie się składać z przedstawicieli Organizatora Konkursu. Decyzja zostanie podjęta na podstawie subiektywnych odczuć Komisji Konkursowej. Spośród wszystkich zgłoszonych na Konkurs odpowiedzi na dane Pytanie Konkursowe Komisja dokona wyboru:

● zwycięzcę Nagrody Głównej, który udzielił najlepszej w ocenie Komisji odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.,

● 10 zwycięzców Nagród Dodatkowych Ogłoszenie wyników - wyłonienie każdego zwycięzcy nagrody nastąpi w terminie 5  (słownie: pięciu) dni roboczych po zakończeniu konkursu.

 

§ 5. NAGRODY

1 . Nagrodami w Konkursie są Nagroda Główna i Nagrody Dodatkowe.

1.1 Wykaz puli nagród został zamieszczony w paragrafie 11 na końcu regulaminu.

1.2 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Żadna z nagród nie może być wymieniona na inną nagrodę rzeczową, ani też wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

1.3 UWAGA: Komisja Konkursowa MOODO, wybrana przez Organizatora Konkursu, w siedzibie Organizatora Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji Zwycięzcy w przypadku niedostosowania się do zasad i wymogów opisanych w paragrafie

2. Bon towarowy (voucher), jest papierem legitymacyjnym poświadczającym uprawnienie jego posiadacza do zapłaty (z zastrzeżeniem ewentualnej dopłaty w pieniądzu) za towary oferowane przez Organizatora Konkursu w ramach sieci sklepów MOOD w wysokości równej nominalnej wartości bonu towarowego (voucher’a). Bon towarowy (voucher) nie stanowi papieru wartościowego i nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny; ‘zapłata za towar’ rozumiana jest wyłącznie jako wymiana bonu towarowego na odpowiedni towar, którego cena nie przekracza wartości nominalnej bonu towarowego, z zastrzeżeniem, iż posiadacz może również – po dopłaceniu odpowiedniej różnicy w pieniądzu – pozostawić bon towarowy (voucher) w rozliczeniu zakupu towaru o cenie wyższej niż jego wartość nominalna. W razie zapłaty bonem towarowym (voucher’em) za towar o cenie mniejszej od wartości nominalnej bonu, różnica nie podlega wypłacie w pieniądzu. Bon towarowy (voucher) może zostać zrealizowany nie później niż w terminie do 31.07.19 (słownie: trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku). Z chwilą wydania Uczestnikowi Konkursu bonu towarowego (vouchera), przechodzi na niego całkowite ryzyko utraty, zagubienia, zniszczenia albo uszkodzenia tego bonu (voucher’a). Wszystkie nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody, tj. o 11,1111% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie przekazana zwycięzcom, ale zostanie zatrzymana przez Organizatora Konkursu w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za otrzymane nagrody.

3. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca przenosi na rzecz Organizatora Konkursu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu Zwycięzcy jak również udziela zezwolenia na czas nieokreślony na wykonanie wszelkich praw zależnych, w tym prawa do wprowadzania wszelkich przeróbek, tłumaczeń, adaptacji lub modyfikacji pracy bez uzgadniania ze Zwycięzcą, przyjmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za wprowadzone zmiany. Zwycięzca przenosi na Organizatora Konkursu wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw majątkowych do wszelkich przeróbek, adaptacji lub modyfikacji pracy. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, o których mowa powyżej, Zwycięzca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza nagrodą.

4. Organizator Konkursu z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy nabywa majątkowe prawa autorskie do pracy Zwycięzcy na wszystkich znanych w dniu wydania nagrody polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: trwałego lub czasowego zwielokrotniania pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechnienia, w tym w sieciach informatycznych i wszelkiego wykorzystywania pracy konkursowej (w tym imienia i nazwiska Zwycięzcy), w szczególności do wszelkich celów marketingowych i reklamowych Organizatora Konkursu.

 

§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Organizator skontaktuje się z zwycięzcami konkursu w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu poprzez komunikator Messenger Facebooka.

2. Każdy Zwycięzca w ciągu 5 dni, od momentu kontaktu Organizatora, musi przesłać na adres: facebook@moodo.com następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. Przekazanie powyższych, kompletnych danych Organizatorowi Konkursu przez Zwycięzcę stanowi warunek niezbędny do wydania nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców w postaci posta na profilu Moodo na Facebooku.

4. W przypadku, gdy któryś ze Zwycięzców nie zgłosi się w terminie 5 dni od momentu kontaktu Organizatora, Organizator Konkursu ma prawo wytypować nowego Zwycięzcę i przekazać mu nagrodę.

5. Informacje do Zwycięzców zostaną przekazane drogą mailową na adres podany podczas rejestracji na stronie konkursowej.

6. Nagrody w formie Voucher’ów oraz nagród rzeczowych zostaną przesłane do Zwycięzców kurierem na adres podany w odpowiedzi na informację mailową, o której mowa w § 6 ust. 2.

7. Organizator Konkursu informuje, że w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania przez Uczestnika Konkursu niezbędnych danych, podania nieprawidłowych, błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych oraz niedokonania przez Uczestnika Konkursu aktualizacji zmienionych danych, jeżeli na skutek tego, mimo zachowania przez Organizatora Konkursu należytej staranności, nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem Konkursu, w tym wydanie Nagrody.

8. Nagrody zostaną rozesłane przesyłką kurierską na podany adres w terminie nie późniejszym niż 5 dni od otrzymania pełnych danych adresowych Zwycięzcy, na koszt Organizatora Konkursu.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na adres Organizatora Konkursu. Przedmiotem reklamacji nie może być ocena odpowiedzi konkursowych, uznanych przez Komisję Konkursową MOODO jako najlepsze/najbardziej oryginalne.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 5 dni od wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy kierować do Organizatora Konkursu, na adres wskazany w § 1 ust. 2 z dopiskiem "Reklamacja - Letni konkurs Moodo".

4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 5 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora Konkursu. Odpowiedź na reklamację sporządza się na piśmie i niezwłocznie wysyła przesyłką kurierską Uczestnikowi Konkursu w terminie wyżej określonym. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego niniejszym Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Konkursu powołane są sądy powszechne w Polsce.

 

§ 8. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Serwisu Organizator Konkursu nieodpłatnie świadczy użytkownikom końcowym sieci Internet, w tym Uczestnikom Konkursu zgłaszającym za pomocą Serwisu Prace Konkursowe, usługi drogą elektroniczną (dalej „Użytkownicy”).

2. Świadczone usługi obejmują:

2.1. informowanie o działalności Organizatora Konkursu i produktach marki MOODO oraz uzyskiwanie dostępu do treści umieszczonych w Serwisie, w tym treści dotyczących przebiegu Konkursu i jego Laureatów;

2.2. umożliwienie korzystania z narzędzi, w tym narzędzia do wyboru preferowanego przez Użytkownika produktu;

2.3. korzystanie z formularza elektronicznego, niezbędnego do dokonania zgłoszenia w Konkursie;

2.4. komunikowanie się z Organizatorem Konkursu.

3. Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są dla wszystkich użytkowników końcowych sieci internet, z tym, że usługa, o której mowa w ust. 2.3 powyżej, przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie.

4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika Serwisu treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest sprawne urządzenie klasy PC z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, lub przeglądarkę Opera, Mozilla Firefox lub Google Chrome w aktualnej wersji.

6. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Dostęp do tych plików cookies uzyskuje Organizator Konkursu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji Użytkownika w Serwisie, w celu utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie, w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie w jego urządzeniu końcowym i uzyskiwanie dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w powyższy sposób określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Użytkownik może zablokować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w takim jednak wypadku prawidłowe korzystanie z Serwisu może okazać się z przyczyn technicznych utrudnione.

 

§ 9. REZYGNACJA

Użytkownik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Organizatora Konkursu o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem komunikatora Messenger Facebook, piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 8 powyżej, Regulamin konkursu:

1.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

1.2. nie pobiera od użytkowników Serwisu lub Uczestników Konkursu żadnych kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

1.3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

1.4. językiem umów zawieranych z Organizatorem Konkursu jest język polski.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także odpowiednie regulacje platformy Facebook w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem tej platformy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

 

§ 11. WYKAZ PULI NAGRÓD: Nagroda główna:

● weekendowy pobyt SPA dla 2 os.

● zestaw ubrań do wartości 1000 zł brutto dla 2 os. Nagrody dodatkowe

● 10 bonów podarunkowych na zakupy w sklepach Moodo lub na www.moodo.pl o wartości 150zł. Gdańsk, dnia 03.06.2019 Zarząd Moodo Urban Fashion Mode Sp. z o.o. Sp. k.

pixel