Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

REGULAMIN KONKURSU „Międzynarodowy Dzień Przyjaciela”

§1. Postanowienia ogólne i definicje.

1. O ile nic innego nie wynika z kontekstu, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Moodo” – spółkę Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 418 B, 80-125 Gdańsk, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422634, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859, BDO 000128547
b. „Praca” – odpowiedź na pytanie konkursowe: „Za co najbardziej cenisz swoją przyjaciółkę / swojego przyjaciela”. Odpowiedzi należy udzielić w ramach konwersacji na komunikatorze Messenger Moodo, którą rozpocznie chatbot po zostawieniu pod postem konkursowym na Fan Page Moodo odpowiedniego komentarza, wskazanego w treści posta konkursowego.
c. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Przyjaciela” organizowany przez Moodo, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych Prac;
d. „Licencja” – licencja na korzystanie z Pracy, której zakres określa § 5 ust. 5 Regulaminu;
e. „Nagroda” – Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu;
f. „Organizator” – Moodo;
g. „Uczestnicy” – osoby, o których mowa w § 2 Regulaminu, które przystąpiły do Konkursu;
h. „Fan Page Moodo” – profil w serwisie Facebook prowadzony przez Moodo na platformie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/moodopl/

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych Prac związanych z tematem Konkursu.

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Moodo oraz na Fan Page Moodo (https://www.facebook.com/moodopl/) w zakładce Notatki przez cały czas trwania Konkursu.

4. Konkurs trwa od 09.06.2020 roku do 14.06.2020 roku.

5. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów Moodo.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

§2. Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Osoby małoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu. W przypadku Uczestnika będącego osobą małoletnią, warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie Moodo pisemnej (wydrukowanej i podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów) zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilno-prawnych, a także najbliżsi członkowie rodziny ww. osób, w tym w szczególności małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.

4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcami Konkursu są osoby, które nie mogą brać udziału w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.

§3. Zasady Konkursu

1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy spełniający kryteria określone w §2 powyżej, którzy sporządzą i zgłoszą do Konkursu Pracę na warunkach określonych poniżej.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe: „Za co najbardziej cenisz swoją przyjaciółkę / swojego przyjaciela”. Odpowiedzi należy udzielić w ramach konwersacji na komunikatorze Messenger Moodo, którą rozpocznie chatbot po zostawieniu pod postem konkursowym na Fan Page Moodo odpowiedniego komentarza, wskazanego w treści posta konkursowego. Odpowiedź może zostać dowolnie dobrana przez Uczestnika z zastrzeżeniem, iż nie może ona naruszać prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie może prezentować treści o charakterze erotycznym, obraźliwych, poniżających kogokolwiek, scen przemocy, ani rasizmu lub dyskryminacji z innego powodu.

3. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie przez Uczestnika przynajmniej jednej Pracy. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i jeśli nie akceptuje jego treści, odstąpić od udziału w Konkursie.

4. Praca może zostać zgłoszona najpóźniej do końca 14.06.2020 r.

5. Jeden Uczestnik może odpowiedzieć dowolną liczbę razy na pytanie konkursowe. W takim przypadku wszystkie Prace Uczestnika zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, jednakże tylko jednej Pracy tego samego Uczestnika może zostać przyznana Nagroda.

6. Prace powinny być dodawane zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.

7. Uczestnik może zgłosić wyłącznie Prace swojego autorstwa. W przypadku uwiecznienia na Pracach wizerunku innych osób, powinien uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

§4. Nagrody i sposób ich przyznawania

1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody: - 2 vouchery o wartości 100 zł na zakupy w sklepie online: https://moodo.pl/ dla uczestnika konkursu oraz jego przyjaciela/przyjaciółki

2. Ten sam Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę podczas całego Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

4. Ocena zgłoszonych Prac i przyznanie Nagród poszczególnym Uczestnikom należy do Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja Konkursowa przy ocenie Prac kieruje się przede wszystkim ich oryginalnością, pomysłowością i jakością artystyczną. Do dnia 30.06.2020 roku Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich zgłoszonych Prac i wybierze jedną najlepszą Pracę, za którą zostanie przyznana Nagroda.

5. W ciągu 7 dni od dnia, w którym Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich Prac lecz nie później niż do dnia 30.06.2020 roku Moodo poinformuje Uczestnika, który zgłosił Pracę wybraną zgodnie z punktem poprzednim, o fakcie wyboru jego Pracy i przyznanej Nagrodzie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazana poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie dostarczenia Nagrody.

6. Nagroda może być przekazana danemu Uczestnikowi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: (a) udzielenie zgód określonych w ust. 7 poniżej (b) udzielenie Licencji na zasadach określonych poniżej.

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora, Uczestnik powinien w zwrotnej wiadomości wysłanej Organizatorowi drogą mailową, na adres wskazany w wiadomości Organizatora potwierdzić swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. Przekazanie wskazanych wyżej danych oraz złożenie oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania Nagrody. W tej samej wiadomości Uczestnik powinien potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku oraz udzielić Organizatorowi Licencji – na warunkach określonych poniżej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy wydania Nagrody.

8. Informacje o laureacie Konkursu (Uczestniku, któremu przyznano Nagrodę i jednocześnie - który w terminie przekazał organizatorowi Konkursu dane i informacje, o których mowa w punkcie poprzednim) i przyznanej w Konkursie Nagrodzie zostaną opublikowane na Fan Page Moodo pod postem informującym o konkursie w terminie do 30.06.2020 r. Termin powyższy może ulec przesunięciu z ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

9. Nagroda zostanie wysłana laureacie Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora w ciągu 14 dniu od otrzymania przez Organizatora prawidłowych danych danego Uczestnika i pod warunkiem wcześniejszego spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Jednakże w przypadku Uczestnika małoletniego, Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ww. danych lub przesłanej pocztą pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie – w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi później. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być wysłana przesyłką poleconą w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7 zdanie 1 powyżej. Przekroczenie tego terminu może powodować utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.

10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub odmowy podania przez niego danych lub odmowy złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu lub niewyrażenia zgód wymaganych Regulaminem (lub niewykonania powyższych obowiązków w terminach określonych w Regulaminie) albo podania przez Uczestnika błędnych danych teleadresowych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

11. Nagrody nieprzyznane (np. z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych Prac lub niezłożenia przez część Uczestników w terminie wymaganych oświadczeń lub podania wymaganych danych) pozostają własnością Organizatora, chyba, że podejmie on decyzję o przyznaniu ich innemu Uczestnikowi.

§5. Dane osobowe i prawa autorskie

1. Administrator danych osobowych - Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Moodo”) (Gdańsk, ul. Kartuska 418 B). Zakres danych przetwarzanych przez Administratora: dane osobowe Uczestnika zawarte w Pracy – imię, nazwisko, zdjęcie, adres mailowy; w przypadku osób nagrodzonych, także adres korespondencyjny i numer telefonu Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych Realizacja Konkursu, w tym informowanie o zwycięzcy – podstawa prawna – dobrowolna zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego a w przypadku osób nagrodzonych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego. W przypadku publikacji zdjęć dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania licencji na publikację. Odbiorcy danych · upoważnieni pracownicy administratora danych, · usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, firmy księgowe, agencje reklamowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Moodo usług, Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo: · dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, · wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana, · do przenoszenia danych osobowych, · do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), · wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2. W razie wyboru Pracy Uczestnika przez Komisję Konkursową, Organizator zwróci się do Uczestnika o podanie jego następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, (na który należy przesłać Nagrodę), numer telefonu w celu dostarczenia Nagrody lub wskazania autorów zwycięskich Prac w trakcie i po zakończeniu konkursu. Moodo opublikuje listę laureatów poprzez podanie ich imion i nazwisk podanych w portalu społecznościowym Facebook.

3. Zgłoszenie Pracy przez Uczestnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż jest on autorem zgłaszanej Pracy oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych, a także, że posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych w Pracy.

4. Uczestnik powinien wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy, celach związanych z publikacją wyników Konkursu, jak również w celu realizacji przez Moodo Licencji, o której mowa poniżej. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie może być cofnięta przed upływem terminu, na jaki udzielono Licencji określonej w ust. 5 poniżej.

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest również udzielenie przez Uczestnika Moodo Licencji (niewyłącznej) na korzystanie z Pracy. Licencja powinna zostać udzielona w formie odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. Brak udzielenia Licencji w terminie uprawnia Moodo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Licencja zostanie udzielona na 5 lat (poczynając od zgłoszenia Pracy do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, bez ograniczeń terytorialnych, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. w zakresie rozpowszechniania Pracy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet; d. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji) e. wykorzystywanie Pracy w celach promocyjnych i marketingowych Moodo

6. Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Moodo z opracowań i przeróbek Pracy.

7. Moodo ma prawo do udzielania sublicencji.

8. Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania Licencji osobistych praw autorskich do Pracy w odniesieniu do Moodo. W szczególności Uczestnik nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Pracy, ujawnianiem Uczestnika, jako autora na egzemplarzach Pracy.

§6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem prosimy zgłaszać na piśmie do Organizatora, na adres: ul. Kartuska 418B, 80-125 Gdańsk z dopiskiem „konkurs” lub na adres email: kontakt@moodo.pl do dnia 30.06.2020 roku.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika (np. w celu przekazania odpowiedzi na reklamację) oraz dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

4. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

5. Osoby utrwalone w Pracy, które nie wyraziły zgody na jego rozpowszechnianie przez Uczestnika, mogą zwrócić się do Organizatora o niezwłoczne usunięcie Pracy, jeśli naruszone zostało ich prawo do wizerunku.

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator przed wydaniem Uczestnikowi Nagrody, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego (zostanie potrącona przed wydaniem Nagrody).

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w niniejszym Regulaminie zmian, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. O planowanych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Fan Page Moodo z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.

 

 

Załącznik nr 1 – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie …………………………………………………………………..………….. Miejscowość, data
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO na udział dziecka w konkursie „Międzynarodowy Dzień Przyjaciela” organizowanym przez Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Gdańsku

I. Ja, niżej podpisany/-a, po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu „Międzynarodowy Dzień Przyjaciela”, działając jako rodzic lub inny prawny opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko) w konkursie „Międzynarodowy Dzień Przyjaciela” organizowanym przez Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 418B, 80-125, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422634, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859, BDO 000128547 (dalej „Moodo”)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Moodo danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu, a w razie przyznania mu Nagrody – również przy okazji rozpowszechniania Pracy o charakterze promocyjnym i marketingowym w ramach identyfikacji, jako autora.

III. Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie Pracy wykonanej przez moje dziecko oraz wizerunku mojego dziecka bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu, tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Pracy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;
d. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji)
e. wykorzystywanie Pracy w celach promocyjnych i marketingowych Moodo

___________________________ (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

pixel