Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

REGULAMIN KONKURSU „Moodo x Gorteks”– INSTAGRAM

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Moodo x Gorteks” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez „Moodo Urban Fashion Mode” Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422643, NIP 585-14-58-859, REGON 221168240 (dalej: „Moodo”).

2.       Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu należącym do Moodo pod adresem https://www.instagram.com/moodopl/.

3.       Organizatorem Konkursu jest Moodo (dalej „Organizator”).

4.       Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

5.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 11.12.2020 r. począwszy od godziny publikacji posta konkursowego do 13.12.2020 r. do godziny 23.59.

 

6.       Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.       posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.       jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3.       nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4.       zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5.       wykonała Zadanie Konkursowe.

 

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

1.       Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu komentarza, będącego odpowiedzią na pytanie: „Bez czego nie wyobrażasz sobie Świąt Bożego Narodzenia?”. Komentarz należy umieścić pod postem konkursowym na profilu @moodopl (o którym mowa w § 1 ust. 2). Ponadto należy być obserwatorem profilu @moodopl i @gortekslingerie, polubić post konkursowy oraz oznaczyć w komentarzu dwie osoby, które Uczestnik chce zaprosić do zabawy.

2.       Udostępnienie postu konkursowego w postaci Instagram Story na prywatnym profilu Uczestnika, a także oznaczenie na nim @moodopl oraz @gortekslingerie jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

3.       Odpowiedzi udzielone w Konkursie ocenione zostaną pod kątem kreatywności. Kreatywność odpowiedzi oceniona zostanie wedle uznania Organizatora Konkursu.

4.       W Konkursie wygrać może 3 Uczestników. Nagrodami przeznaczonymi dla zwycięzców Konkursu są 3 vouchery o wartości 200 zł każdy, do wykorzystania w sklepie https://www.moodo.pl/ oraz 3 vouchery o wartości 200 zł każdy, do wykorzystania w sklepie https://www.gorteks.com.pl/. Jeden uczestnik może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi. Ponadto każdy ze zwycięzców może zdobyć w Konkursie tylko jeden voucher do wykorzystania w sklepie https://www.moodo.pl/ oraz jeden voucher do wykorzystania w sklepie https://www.gorteks.com.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 20.12.2020 r. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram.

5.       Vouchery na zakupy w sklepie https://www.moodo.pl/ zostaną przesłane drogą elektroniczną w wiadomościach prywatnych na Instagramie w formie kodu online. Kod online można wykorzystać do 03.01.2021.

6.       Vouchery na zakupy w sklepie https://www.gorteks.com.pl można zrealizować tylko i wyłącznie poprzez wiadomość prywatną na Instagramie. Zwycięzca jest zobowiązany podać w wiadomości wybrane produkty do dnia 31.12.2020.

7.       Każdy z voucherów jest jednorazowy i może zostać wykorzystany przez zwycięzców tylko jeden raz. Jeśli wartość wybranych przez zwycięzców produktów będzie niższa niż otrzymany voucher, zwycięzcy nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością wybranych produktów a wartością vouchera, co więcej różnicy nie można wykorzystać przy realizacji kolejnego zamówienia.

8.       Jeśli wartość wybranych przez zwycięzcę produktów przekroczy wartość otrzymanego vouchera, zwycięzca jest obowiązany dopłacić powstałą różnicę.

9.       Fundatorami nagród są GORTEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Al. Jana Pawła II 79C, 15-704 Białystok, NIP: 5423114251 oraz MOODO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, ul. Kartuska 418B, 80-125 Gdańsk, NIP: 5851464274.

10.   Fundatorzy nagród zobowiązują się do przesłania nagród zwycięzcom do dnia 17.01.2021 r., pod warunkiem otrzymania w wiadomości prywatnej danych do wysyłki nagrody.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzedstawiania uzasadniania ani kryteriów wyboru nagradzanych zgłoszeń.

12.   Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

a.       Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Moodo z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

b.      Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Moodo w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

c.       Uczestnik udziela Moodo licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

d.      Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

e.      Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.

f.        Moodo ma prawo udzielania sublicencji.

g.       Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Moodo swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.

h.      Moodo może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

13.   Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a.       niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

b.      niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c.       zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d.      naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e.      zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Moodo i Gorteks.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest „Moodo Urban Fashion Mode” Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Gdańsku (80-125), ul. Kartuska 418 B, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”).

2.       W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@moodo.pl.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności kontaktu  z  Uczestnikami  Konkursu,  przyznania  lub  wysyłki  nagród przewidzianych w Konkursie, utrzymywania Materiałów w serwisie Instagam oraz do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b „RODO”.

4.       W celu wskazanym wyżej mogą przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail,  oraz nazwa konta w serwisie  Instagram  i  adresIP. Dane   zostały   zebrane   przez   profil   na   portalu Instagram. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i  ogłoszenia  informacji  o  zwycięzcach  oraz  innych  nagrodzonych  osobach,  a  także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

5.       Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.

6.       Dane uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Okręg Gospodarczy. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.

7.       Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

§ 5 Tryb składania reklamacji

1.       Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2.       O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

3.       Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@moodo.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

2.       Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie pozostałe treści dotyczące konkursu niezawarte w niniejszym Regulaminie mają jedynie charakter informacyjny.

3.       Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

4.       Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

5.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

pixel