Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Regulamin Akcji Promocyjnej „-15% na wszystko z kodem na voucherze”

Regulamin Akcji Promocyjnej „-15% na nową kolekcję z kodem na voucherze”  


I. Organizator Akcji Promocyjnej
Organizatorem akcji „-15% na nową kolekcję z kodem na voucherze” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418b, posiadająca NIP 585-14-58-859, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Uczestnicy Akcji Promocyjnej
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każdy klient, który w okresie jej trwania dokona - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zakupu towarów Organizatora w sklepie Moodo

III. Informacje Ogólne o Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa do 15.08.2019 2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Do ustalenia praw uczestników Akcji Promocyjnej zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

IV. Zasady i warunki obowiązywania promocji
1. Akcja Promocyjna polega na sprzedaży towarów z 15% upustem liczonym od ceny określonej na metce dla Klientek które otrzymały dedykowany kod przesłany za pomocą vouchera handlowego marki.
2. Akcja Promocyjna dotyczy produktów z wszystkich grup towarowych których dostępność zależna jest od zatowarowania sklepu.
3. Możliwa jest wymiana towaru w terminie 14 dni od daty zakupu, przy założeniu że po zakończeniu promocji Klientka jest zobowiązana dopłacić różnicę brakującej kwoty do pełnowartościowego towaru po promocji.
4. Akcja Promocyjna nie wpływa na zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów lub z tytułu gwarancji ich jakości.
5. Wszelkie skargi i wnioski związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej jej uczestnik może składać na piśmie Organizatorowi.
6. Towary zakupione z wykorzystaniem punktów z karty lojalnościowej Moodo Club zostaną zapisane na odrębnych paragonach

V. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Wszelkie spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane według wyboru uczestnika Akcji Promocyjnej przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku lub sąd miejsca sprzedaży towarów.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. W promocji biorą udział sklepy stacjonarne (w tym outlety oraz sklepy letnie) oraz sklep on-line.

pixel