Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Regulamin Akcji Promocyjnej Stylowe Zakupy z Moodo

Regulamin Akcji Promocyjnej Stylowe Zakupy z Moodo „-25% na wszystko” z kodem SH2020 lub TS2020

 

I. Organizator Akcji Promocyjnej Organizatorem akcji „-20% na wszystko z kodem SH2020 lub TS2020” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418b, posiadająca NIP 585-14-58-859, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Uczestnicy Akcji Promocyjnej Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każdy klient, który w okresie jej trwania dokona - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zakupu towarów Organizatora w sklepie stacjonarnym Moodo lub online na www.moodo.pl

III. Informacje Ogólne o Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa od 03.04.2020 r. do 05.04.2020 w sklepach stacjonarnych a do 07.04.2020 r. w sklepie online.
2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Do ustalenia praw uczestników Akcji Promocyjnej zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

IV. Zasady i warunki obowiązywania promocji
1. Akcja Promocyjna polega na sprzedaży wszystkich towarów z 20% upustem liczonym od ceny określonej na metce dla Klientek które w sklepie stacjonarnym pokazały kupon rabatowy wycięty z magazynów Twój Styl lub Show lub w sklepie on-line wpisały kod rabatowy TS2020 w koszyku zamówienia.
2. Akcja Promocyjna dotyczy produktów z wszystkich grup towarowych których dostępność może być zróżnicowana.
3. Możliwa jest wymiana towaru w terminie 14 dni od daty zakupu, przy założeniu że po zakończeniu promocji Klientka jest zobowiązana dopłacić różnicę brakującej kwoty do pełnowartościowego towaru po promocji.
4. Akcja Promocyjna nie wpływa na zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów lub z tytułu gwarancji ich jakości.
5. Wszelkie skargi i wnioski związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej jej uczestnik może składać na piśmie Organizatorowi.
6. Towary zakupione z wykorzystaniem punktów z karty lojalnościowej Moodo Club zostaną zapisane na odrębnych paragonach

V. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Wszelkie spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane według wyboru uczestnika Akcji Promocyjnej przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku lub sąd miejsca sprzedaży towarów.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. W promocji biorą udział sklepy stacjonarne (w tym outlety) oraz sklep on-line.

 

Otwarte salony moodo - sprawdź

pixel