Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

ZASADY PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MOODO - "RODO"

Szanowni Państwo

 

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych:          

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:    

spółka: MOODO URBAN FASHION MODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000422634, numer telefonu: +48 (0-58) 555 04-80, adres e-mail: rodo@moodo.pl [MOODO / Administrator Danych].    

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

(1) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie tej zgody wyłącznie w celach marketingu produktów i usług MOODO, w szczególności w ramach akcji marketingowych promujących markę MOODO, sprzedawaną odzież (obuwie lub akcesoria), udziału w programach lojalnościowych MOODO (takich, jak np. MOODO CLUB), zwłaszcza poprzez: przesyłanie, wyświetlanie lub przekazywanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub elektronicznie (nie wyłączając wiadomości e-mail, sms, newsletterów),  

(2) podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

(3) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres (długość okresu przetwarzania) - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.        

3. Niezależnie od uprawnienia MOODO do przetwarzania danych osobowych zgodnie z pkt. 2, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:    

(1) w celach zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy:

a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania:

- do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

- w przypadku braku zawarcia umowy – najpóźniej do chwili przedawnienia roszczeń,    

(2) w celach wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania – do czasu wypełnienia przez MOODO obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa,    

(3) w celach komunikacji:

a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit.(f) RODO,

b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania:

- do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

- przez okres prowadzonej komunikacji, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu,

4) w pozostałych celach realizowanych w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora Danych (w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, dostosowania treści marketingowych stron www, ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń, wewnętrznych celów analitycznych bądź statystycznych):

a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit.(f) RODO,

b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania - do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu MOODO, nie dłużej niż przez okres 10 lat.    

4. MOODO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa bądź pozyskane z innych źródeł (zgodnie z prawem), stanowiących co do zasady źródła publiczne, jak rejestr KRS czy CEIDG.  

5. W ramach wchodzących w grę podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z pkt. 2 i 3 powyżej, MOODO może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

(1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,

(2) numer telefonu, adres e-mail,

(3) płeć, data urodzenia,

(4) dane transakcyjne (szczegóły dotyczące płatności za nabywane produkty, szczegóły zawartej umowy),

(5) dane komunikacyjne (informacje o prowadzonej komunikacji),

(6) informacja związane z korzystaniem z portalu społecznościowego lub komunikacyjnego.              

6. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy MOODO, a ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

(1) organy publiczne,

(2) podmioty, którym MOODO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. firmy kurierskie,  dostawy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu MOODO,

(3) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, obsługi księgowej, telekomunikacyjne, obsługi prawnej, windykacyjne,

(4) podmioty wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.    

7. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzanie ma za podstawę realizację uzasadnionego interesu MOODO), a także o prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia powyższe mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora Danych, korespondencyjnie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych jest konieczne dla ich realizacji.    

8. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: rodo@moodo.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.    

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

pixel